Ứng dụng của bơm chân không trong PVD (Bốc bay nhiệt điện trở)

Bốc bay nhiệt điện trở là kỹ thuật tạo màng mỏng bằng cách bay hơi các vật liệu cần